میزگرد مجازی هم اندیشی: فرصتها و تهدیدهای آموزش و پژوهش از منظر اعضاء هیات علمی دانشگاه ها
37 بازدید
موضوع: سایر
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : دانشگاه اسلامی ) تابستان و پاییز 1382 - شماره 18 و 19
تعداد شرکت کننده : 0